Városi Majális

A területalapú támogatások igénylésének időszakában módosul az ügyfélfogadás a Falugazdásznál

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a területalapú támogatások igénylésének időszakában a Falugazdász módosított, hosszabbított ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket!

 

Ügyfélfogadási idő:
 
2015. április 13- május 18-ig HÉTFŐNKÉNT 8.00-16.00 óráig
 
2015. május 20-tól ISMÉTszerdánként 8.00-14.00 óráig
 
Helye:
 
Polgármesteri Hivatal 12. iroda

Falugazdász:

Oláh Szilvia 

06/30-429-7641

Tüdőszűrés áprilisban

 
 
                                                          FELHÍVJUK
 
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
 
hogy Örkényen
 
2015. április 22-től április 27-ig
 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Tájsebészeti akció szombaton

Vasárnapi nyitva tartás- jegyzői tájékoztató

Vasárnapi nyitva tartás

 

A vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. tv alapján az üzletek nyitva tartása hétfőtől szombatig 6-22 óráig engedélyezett. Ettől eltérő nyitva tartás esetén a jegyző felé kell kérelmet benyújtani.

A kérelem az 53/2015.(III. 17.) Kormányrendelet szerint tartalmazza az üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát, és a mentességi feltételekről szóló nyilatkozatot.

A jegyző nyilvántartásba veszi az üzleteket, majd a fogyasztóvédelmi hatóságot értesíti.

A kérelmet az általános nyitva tartástól eltérő üzleteknek minden évben be kell nyújtaniuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kollár Zsolt

                                                                             jegyző

Ebzárlat és legeltetési tilalom - tájékoztató

A dokumentum nagy méretben való megnyitásához,a tovább gomb megnyomása után, kérjük kattintson a csatolmányra!

 

1848-as megemlékezés városunkban

A helyi adók befizetési határideje : 2015. március 16

                                                 

 

Tisztelt Lakosság!

A helyi adók fizetési határideje: 2015. március 16.

A napokban kézhez kapott értesítőkben szereplő összegeket befizethetik a Polgármesteri Hivatal pénztárába, valamint teljesíthetik átutalással is.

Részletes tájékoztatónkat lentebb olvashatják!

Március 8-án Városi Nőnap

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

 

2015. március 1-től a 2013. évi III. törvény módosulása miatt változások következtek be a szociális ellátások tekintetében. A következő ellátások esetében az ügyintézés és a folyósítás a Dabasi Járási Hivatal hatáskörébe tartozik:

·         ápolási díj

·         közgyógyellátás

·         időskorúak járadéka

·      aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)

A dabasi Járási Hivatal kihelyezett ügyfélfogadást tart az örkényi Polgármesteri Hivatal

7. sz. irodájában szerdán 8 és 16 óra között.

A lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati segély február 28-án megszűnt, helyükbe a települési támogatás lép.

A lakásfenntartási támogatás folyósítása a jogosult határozatában szereplő dátumig a Polgármesteri Hivatal pénztárában az eddigi módon kerül kifizetésre.

2015. március 1-től az Önkormányzat új szociális rendelete lépett hatályba, amely rendelkezik a települési támogatás igénylési és jogosultsági feltételeiről. A támogatás igényelhető a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken ügyfélfogadási időben.

A települési támogatásra vonatkozó rendelkezések Örkény Város Önkormányzatának 3/2015.(II.27.) sz. rendeletéből:

 

Települési támogatás

(Szoctv. 45. §)

5.§.

(1)   A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Szociális Bizottság a Szoctv-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres, vagy egyszeri kiadások viseléséhez nyújtható

            - havi rendszerességgel

            - egyszeri alkalommal   nyújtott 

            b)  temetkezés költségeihez kapcsolódó  kiadások viseléséhez nyújtható

            - egyszeri alkalommal nyújtott

települési támogatás megállapítására jogosult.

(2)   A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás 6 illetve 12 hónap időtartamra szólhat.

(3)   A polgármester alkalmanként nyújtható rendkívüli települési támogatás megállapítására jogosult.

(4)   A települési támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemigazolásban 0.- Ft havi jövedelem feltüntetése esetén, a jövedelemmel nem rendelkező személy részére az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott és a munkanélküli regisztrációról szóló dokumentum csatolása szükséges a kérelem elbírálásához, ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.

 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható

települési támogatás

6.§.

(1)             Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az a személy,

a.       akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és

b.      az általa lakott ingatlan áram-, gáz- és vízdíja összesen meghaladja a háztartás összes jövedelmének 35%-át.

(2)             A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havi rendszerességgel nyújtott támogatás esetén 2.500.- Ft/hó.

(3)             A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege egyszeri alkalommal nyújtott támogatás esetén legfeljebb

10.000- Ft.

(4)             A lakhatáshoz kapcsolódó támogatások megítélésének  feltételei:

         a) Lakókörnyezet rendezettsége a 4.§. (2) bekezdés szerint.

         b) Tárgy év április 01-szeptember 30-ig a kérelmező által lakott ingatlan tekintetében az ingatlan egy részén veteményes kert található, illetve bizonyíthatóan művelés alatt áll.

         c) A kérelmező által lakott ingatlan rendelkezik jogerős építési engedéllyel, illetve lakhatási engedéllyel. Ennek meglétét a hivatal, külön felszólítás esetén vizsgálhatja.

         d A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek az önkormányzat, az állam, az adóhatóságok, a vízszolgáltató és a hulladékszállításért felelős közszolgáltató  felé semmilyen lejárt határidejű tartozása nincs.

 

Temetkezés költségeihez kapcsolódó települési támogatás

7.§.

(1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult temetkezéssel kapcsolatban felmerült    költségekhez nyújtható települési támogatásra, akinek esetében

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori   legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át nem haladja meg,      továbbá

b) az eltemettető érvényes örkényi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Örkényen él továbbá az elhunyt személy utolsó lakcíme is Örkényen volt.

(2) A temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás összege legfeljebb 20.000 - Ft.

(3) Egy temetéshez kapcsolódó támogatás egy kérelmező részére állapítható meg.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla másolatát.

Rendkívüli települési támogatás

8.§

(1)   A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez(gyógyszer kiadás), halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul és

a.       családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

b.      egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg.

(2)   A rendkívüli települési támogatás alkalmanként nyújtható, de ugyanazon személy számára tárgy évenként legfeljebb kétszer.

(3)   A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege legfeljebb: 30.000- Ft.

(4)   A polgármester - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy elháríthatatlan veszéllyel járna; ilyen esetben a támogatott jövedelmi helyzetének igazolásától el lehet tekinteni.

 

                                                               Kollár Zsolt

                                                                                                   jegyző

Tisztelt Olvasó!

Szeretne hasznos közösségi információkat, híreket, örkényi eseményekről fotókat, videókat megosztani másokkal!
Írjon a szerkesztőnek!


Julius Athina
szerkesztő  

E-mail: info@onlinelapcsoportkft.hu
Tel.: 30/213-6627

Dokumentáció

Melléklet.-1 / Melléklet.-2

A fenti dokumentációk megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.

 

Ebösszeíró adatlap letöltése