Tüdőszűrés áprilisban

 
 
                                                          FELHÍVJUK
 
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
 
hogy Örkényen
 
2015. április 21-től április 28-ig
 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Tájsebészeti akció szombaton

Vasárnapi nyitva tartás- jegyzői tájékoztató

Vasárnapi nyitva tartás

 

A vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. tv alapján az üzletek nyitva tartása hétfőtől szombatig 6-22 óráig engedélyezett. Ettől eltérő nyitva tartás esetén a jegyző felé kell kérelmet benyújtani.

A kérelem az 53/2015.(III. 17.) Kormányrendelet szerint tartalmazza az üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát, és a mentességi feltételekről szóló nyilatkozatot.

A jegyző nyilvántartásba veszi az üzleteket, majd a fogyasztóvédelmi hatóságot értesíti.

A kérelmet az általános nyitva tartástól eltérő üzleteknek minden évben be kell nyújtaniuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kollár Zsolt

                                                                             jegyző

Ebzárlat és legeltetési tilalom - tájékoztató

A dokumentum nagy méretben való megnyitásához,a tovább gomb megnyomása után, kérjük kattintson a csatolmányra!

 

1848-as megemlékezés városunkban

A helyi adók befizetési határideje : 2015. március 16

                                                 

 

Tisztelt Lakosság!

A helyi adók fizetési határideje: 2015. március 16.

A napokban kézhez kapott értesítőkben szereplő összegeket befizethetik a Polgármesteri Hivatal pénztárába, valamint teljesíthetik átutalással is.

Részletes tájékoztatónkat lentebb olvashatják!

Március 8-án Városi Nőnap

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

 

2015. március 1-től a 2013. évi III. törvény módosulása miatt változások következtek be a szociális ellátások tekintetében. A következő ellátások esetében az ügyintézés és a folyósítás a Dabasi Járási Hivatal hatáskörébe tartozik:

·         ápolási díj

·         közgyógyellátás

·         időskorúak járadéka

·      aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)

A dabasi Járási Hivatal kihelyezett ügyfélfogadást tart az örkényi Polgármesteri Hivatal

7. sz. irodájában szerdán 8 és 16 óra között.

A lakásfenntartási támogatás és az önkormányzati segély február 28-án megszűnt, helyükbe a települési támogatás lép.

A lakásfenntartási támogatás folyósítása a jogosult határozatában szereplő dátumig a Polgármesteri Hivatal pénztárában az eddigi módon kerül kifizetésre.

2015. március 1-től az Önkormányzat új szociális rendelete lépett hatályba, amely rendelkezik a települési támogatás igénylési és jogosultsági feltételeiről. A támogatás igényelhető a Polgármesteri Hivatal 7. sz. irodájában hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken ügyfélfogadási időben.

A települési támogatásra vonatkozó rendelkezések Örkény Város Önkormányzatának 3/2015.(II.27.) sz. rendeletéből:

 

Települési támogatás

(Szoctv. 45. §)

5.§.

(1)   A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Szociális Bizottság a Szoctv-ben és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres, vagy egyszeri kiadások viseléséhez nyújtható

            - havi rendszerességgel

            - egyszeri alkalommal   nyújtott 

            b)  temetkezés költségeihez kapcsolódó  kiadások viseléséhez nyújtható

            - egyszeri alkalommal nyújtott

települési támogatás megállapítására jogosult.

(2)   A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás 6 illetve 12 hónap időtartamra szólhat.

(3)   A polgármester alkalmanként nyújtható rendkívüli települési támogatás megállapítására jogosult.

(4)   A települési támogatás iránti kérelemhez csatolt jövedelemigazolásban 0.- Ft havi jövedelem feltüntetése esetén, a jövedelemmel nem rendelkező személy részére az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiadott és a munkanélküli regisztrációról szóló dokumentum csatolása szükséges a kérelem elbírálásához, ennek hiányában a kérelmet el kell utasítani.

 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható

települési támogatás

6.§.

(1)             Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az a személy,

a.       akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és

b.      az általa lakott ingatlan áram-, gáz- és vízdíja összesen meghaladja a háztartás összes jövedelmének 35%-át.

(2)             A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havi rendszerességgel nyújtott támogatás esetén 2.500.- Ft/hó.

(3)             A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege egyszeri alkalommal nyújtott támogatás esetén legfeljebb

10.000- Ft.

(4)             A lakhatáshoz kapcsolódó támogatások megítélésének  feltételei:

         a) Lakókörnyezet rendezettsége a 4.§. (2) bekezdés szerint.

         b) Tárgy év április 01-szeptember 30-ig a kérelmező által lakott ingatlan tekintetében az ingatlan egy részén veteményes kert található, illetve bizonyíthatóan művelés alatt áll.

         c) A kérelmező által lakott ingatlan rendelkezik jogerős építési engedéllyel, illetve lakhatási engedéllyel. Ennek meglétét a hivatal, külön felszólítás esetén vizsgálhatja.

         d A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek az önkormányzat, az állam, az adóhatóságok, a vízszolgáltató és a hulladékszállításért felelős közszolgáltató  felé semmilyen lejárt határidejű tartozása nincs.

 

Temetkezés költségeihez kapcsolódó települési támogatás

7.§.

(1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult temetkezéssel kapcsolatban felmerült    költségekhez nyújtható települési támogatásra, akinek esetében

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori   legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át nem haladja meg,      továbbá

b) az eltemettető érvényes örkényi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Örkényen él továbbá az elhunyt személy utolsó lakcíme is Örkényen volt.

(2) A temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás összege legfeljebb 20.000 - Ft.

(3) Egy temetéshez kapcsolódó támogatás egy kérelmező részére állapítható meg.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla másolatát.

Rendkívüli települési támogatás

8.§

(1)   A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez(gyógyszer kiadás), halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul és

a.       családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

b.      egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg.

(2)   A rendkívüli települési támogatás alkalmanként nyújtható, de ugyanazon személy számára tárgy évenként legfeljebb kétszer.

(3)   A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege legfeljebb: 30.000- Ft.

(4)   A polgármester - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy elháríthatatlan veszéllyel járna; ilyen esetben a támogatott jövedelmi helyzetének igazolásától el lehet tekinteni.

 

                                                               Kollár Zsolt

                                                                                                   jegyző

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Örkény Városi Önkormányzata                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Örkény Védőnői Szolgálat 

Védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A Fény Árnyékában

A Fény Árnyékában  

Rendkívüli eseményre került sor február 16-án a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, olyan programra, melynek a szervezése 2014 szeptemberében kezdődött, hosszas egyeztetést igényelt, hogy megvalósulhasson. A kollégium társalgójában tartott mintegy 60 perces előadáson közel 130 gyerek vehetett részt, és hallgathatta végig azt az előadást, melyet Agárdi Szilvia látássérült énekesnő tartott.

Tisztelt Olvasó!

Szeretne hasznos közösségi információkat, híreket, örkényi eseményekről fotókat, videókat megosztani másokkal!
Írjon a szerkesztőnek!


Julius Athina
szerkesztő  

E-mail: info@onlinelapcsoportkft.hu
Tel.: 30/213-6627

Dokumentáció

Melléklet.-1 / Melléklet.-2

A fenti dokumentációk megtekintéséhez Adobe Reader program szükséges.

 

Ebösszeíró adatlap letöltése